Z czym borykają się właściciele kotów chorych na FIP?

25 lutego 2020

Chcia­ła­bym Wam zacy­to­wać sło­wa współ­twór­cy leku na FIP – Dok­to­ra Nie­lsa Peder­se­na. Może wyja­śni to wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym z czym wła­ści­cie­le kotów z tą cho­ro­bą się bory­ka­ją i dla­cze­go to lecze­nie jest takie trud­ne i kosz­tow­ne. Nasze Panie Lekar­ki po raz kolej­ny mówią o cudzie u Almy. 🙂 Każ­de takie kocie dziec­ko, któ­re zdro­wie­je jest szan­są na zale­ga­li­zo­wa­nie leku:

Ten ostat­ni rok był kamie­niem milo­wym w naszej wal­ce z FIP. Roz­sze­rzy­li­śmy nasze prze­ło­mo­we bada­nia z 2018 roku, kie­dy opu­bli­ko­wa­li­śmy wspól­ne bada­nie z kole­ga­mi z Kan­sas Sta­te Uni­ver­si­ty na temat leku o nazwie GC376. Był to pierw­szy lek, któ­ry sku­tecz­nie wyle­czył koty FIP. W ubie­głym roku infor­mo­wa­li­śmy o dru­gim leku prze­ciw­wi­ru­so­wym oraz jego bez­pie­czeń­stwie i sku­tecz­no­ści w lecze­niu kotów z natu­ral­nie wystę­pu­ją­cym FIP. Bada­nie to, któ­re zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne w kwiet­nio­wym wyda­niu Jour­nal of Feli­ne Medi­ci­ne and Sur­ge­ry, doty­czy­ło drob­no­czą­stecz­ko­we­go wiru­so­we­go inhi­bi­to­ra RNA o nazwie GS-441524. GS-441524 został opra­co­wa­ny przez Gile­ad Scien­ces, Inc w ramach badań nad cho­ro­bą ludz­kie­go wiru­sa RNA, taką jak Ebo­la. Współ­pra­cę tę zaini­cjo­wa­li­śmy kil­ka lat temu z wiel­kim opty­mi­zmem. Ponad dwa lata prac labo­ra­to­ryj­nych dopro­wa­dzi­ły nas do punk­tu, w któ­rym prze­pro­wa­dzi­li­śmy pró­bę polo­wą z wła­sny­mi kota­mi cier­pią­cy­mi na FIP. Ta wstęp­na pró­ba tere­no­wa nie obej­mo­wa­ła kotów z wyraź­nym zaan­ga­żo­wa­niem neu­ro­lo­gicz­nym w opar­ciu o trud­no­ści w lecze­niu takich kotów GC376. GS-441524 oka­zał się jesz­cze sil­niej­szy prze­ciw­ko FIP i dostar­czył wska­zó­wek, że nawet neu­ro­lo­gicz­ny FIP moż­na leczyć. Kolej­ne, jesz­cze nie­opu­bli­ko­wa­ne, pró­by z GS-441524 na 4 kotach z cięż­ką cho­ro­bą neu­ro­lo­gicz­ną i / lub oczną wyka­za­ły, że GS jest rów­nież sku­tecz­ny w tych naj­trud­niej­szych przy­pad­kach, jeśli lek poda­je się w wystar­cza­ją­co wyso­kiej dawce.

Mie­li­śmy nadzie­ję, że nasza współ­pra­ca z Gile­ad Scien­ces osta­tecz­nie dopro­wa­dzi do zatwier­dzo­ne­go przez FDA, dostęp­ne­go w han­dlu lecze­nia prze­ciw­wi­ru­so­we­go dla wie­lu tysię­cy kotów z całe­go świa­ta, któ­re co roku umie­ra­ją z powo­du FIP. Uwa­ża­li­śmy, że nasze wyni­ki labo­ra­to­ryj­ne i tere­no­we potwier­dza­ją ten wynik. Nie­ste­ty, dyrek­to­rzy Gile­ad doszli w ostat­niej chwi­li do wnio­sku, że coś na temat sto­so­wa­nia GS-441524 u kotów zagro­zi­ło­by ich zdol­no­ści do uzy­ska­nia zgo­dy FDA na bli­sko spo­krew­nio­ny lek o nazwie Rem­de­si­vir dla ludzi. Cho­ciaż zde­cy­do­wa­nie opo­wie­dzie­li­śmy się za zasto­so­wa­niem GS-441524 w medy­cy­nie wete­ry­na­ryj­nej, ich decy­zja pozo­sta­ła zdecydowana.

Prze­wi­dy­wa­łem, że jakie­kol­wiek opóź­nie­nie lub nie­moż­ność uzy­ska­nia legal­ne­go zatwier­dze­nia GS-441524 i wpro­wa­dze­nia go na rynek dopro­wa­dzi do czar­ne­go ryn­ku nar­ko­ty­ków, naj­praw­do­po­dob­niej z Chin, gdzie tech­no­lo­gia wytwa­rza­nia i wpro­wa­dza­nia na rynek wszel­kie­go rodza­ju leków jest dość zaawan­so­wa­na. Z pomo­cą zde­spe­ro­wa­nych grup kotów w USA i innych kra­jach utwo­rzo­no kana­ły mię­dzy wła­ści­cie­la­mi FIP i kil­ko­ma chiń­ski­mi pro­du­cen­ta­mi GS. Rynek ten eks­plo­do­wał na całym świe­cie i nie ma pra­wie żad­ne­go kra­ju, któ­ry nie brał­by w nim udzia­łu. Wete­ry­na­rze, któ­rych wie­dza spe­cja­li­stycz­na jest wyma­ga­na do pra­wi­dło­we­go dia­gno­zo­wa­nia FIP i poma­ga­nia w moni­to­ro­wa­niu lecze­nia GS, począt­ko­wo nie­chęt­nie uczest­ni­czy­li w tym czar­nym ryn­ku, ponie­waż zakup nie­li­cen­cjo­no­wa­nych i nie­za­twier­dzo­nych leków przez wete­ry­na­rzy sta­no­wi oczy­wi­sty kon­flikt z ich ety­ką i prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi prak­tyk. Jed­nak coraz wię­cej leka­rzy wete­ry­na­rii odczu­wa despe­ra­cję wła­ści­cie­li kotów z FIP i widzi ich goto­wość do zro­bie­nia wszyst­kie­go, co w ich mocy, aby uzy­skać dostęp do tego nowe­go lecze­nia. Rosną­ca licz­ba leka­rzy wete­ry­na­rii posta­no­wi­ła pomóc w lecze­niu kotów z powo­du FIP, o ile wła­ści­cie­le chęt­nie kupią lek. W wyni­ku tej dziw­nej, ale prze­wi­dy­wal­nej rze­czy­wi­sto­ści, ponad 90% kotów leczo­nych GS jest wyle­czo­nych, ale koszt jest wyso­ki (aż 10 000 USD z powią­za­ny­mi kosz­ta­mi wete­ry­na­ryj­ny­mi), a lecze­nie jest dłu­gie i nie zawsze łatwe dla kota lub kota właściciel.

Pogo­dzi­łem się z fak­tem, że GS-441524 może nigdy nie zostać zale­ga­li­zo­wa­ny do użyt­ku wete­ry­na­ryj­ne­go w naj­bliż­szym cza­sie, ale nie jestem skłon­ny zaprze­czyć wete­ry­na­ryj­ne­mu sto­so­wa­niu leków takich jak GS-441524, a nawet leków takich jak Rem­de­si­vir, jeśli są one licen­cjo­no­wa­ne do użyt­ku przez ludzi. Od daw­na opo­wia­da­łem się za kon­cep­cją jed­ne­go leku / jed­ne­go zdro­wia, ale zasmu­cam się, gdy wzglę­dy finan­so­we, któ­re zawsze sprzy­ja­ją ludziom, zagra­ża­ją tej wznio­słej współ­pra­cy. Dla­te­go nadal dora­dzam wła­ści­cie­lom kotów z FIP i ich wete­ry­na­rzom, aby współ­pra­co­wa­li i uczy­li się, jak wła­ści­wie sto­so­wać tę tech­no­lo­gię teraz, a nie za lata, kie­dy i czy te odkry­cia tra­fią na legal­ny rynek. Mamy nadzie­ję, że FIP jest pierw­szą z wie­lu cho­rób wiru­so­wych obser­wo­wa­nych przez wete­ry­na­rzy, któ­rzy zosta­ną poko­na­ni. Dla­te­go widzi­my, że te odkry­cia doty­czą­ce FIP są jedy­nie otwar­ciem nowych drzwi dla weterynarii.

Czy wal­ka z FIP się skoń­czy­ła? Odpo­wiedź jest zde­cy­do­wa­nie nie! Ist­nie­ją nie­wąt­pli­wie jesz­cze bez­piecz­niej­sze i sku­tecz­niej­sze leki prze­ciw­wi­ru­so­we, któ­re moż­na opra­co­wy­wać i legal­nie sprze­da­wać. Doust­ne for­my nar­ko­ty­ków, takie jak GS, są wyma­ga­ne, a nawet są obec­nie sprze­da­wa­ne i sto­so­wa­ne w tere­nie. Widzie­li­śmy już, jak ewo­lu­owa­ło lecze­nie prze­ciw­wi­ru­so­we w cią­gu ostat­nich 40 lat w zakre­sie kon­tro­li HIV / AIDS i wiru­so­we­go zapa­le­nia wątro­by typu C u ludzi. Nie­mniej jed­nak praw­dą jest, że „uncja zapo­bie­ga­nia jest war­ta fun­ta lekar­stwa”. Musi­my opra­co­wać lep­sze spo­so­by prze­cho­wy­wa­nia nie­chcia­nych kociąt i opie­ki nad nimi, aby nigdy nie były nara­żo­ne na FIP. Sku­tecz­na szcze­pion­ka prze­ciw­ko FIP była­by nie­zwy­kle przy­dat­na w zmniej­sza­niu zapa­dal­no­ści na cho­ro­bę. Jed­nak sku­tecz­ną szcze­pion­kę moż­na opra­co­wać tyl­ko wte­dy, gdy naj­pierw zro­zu­mie­my, w jaki spo­sób wirus FIP omi­ja układ odpor­no­ścio­wy poprzez infe­ko­wa­nie tyl­ko makro­fa­gów oraz w jaki spo­sób błęd­nie skie­ro­wa­na odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­na przez zain­fe­ko­wa­ne makro­fa­gi na wiru­sa powo­du­je cho­ro­bę w jej róż­nych posta­ciach. Kocię­ta i koty zastęp­cze / ratow­ni­cze, for­mal­ne schro­ni­ska i hodow­le są trze­ma głów­ny­mi źró­dła­mi kotów dotknię­tych FIP. Jakie prak­ty­ki w tych śro­do­wi­skach zwięk­sza­ją wystę­po­wa­nie FIP? W przy­pad­ku hodow­li, jakie zna­cze­nie mają czyn­ni­ki gene­tycz­ne w podat­no­ści na FIP?

Bada­łem FIP od dru­gie­go roku nauki w szko­le wete­ry­na­ryj­nej w 1965 roku. Podróż do tego miej­sca była powol­na. Czę­ścią tej powol­no­ści jest eks­tre­mal­na zło­żo­ność tego, w jaki spo­sób powsta­je wirus FIP i jak powo­du­je róż­ne for­my cho­ro­by. Naj­więk­szą prze­szko­dą był jed­nak brak środ­ków finan­so­wych na wspar­cie ener­gicz­nych badań na całym świe­cie. FIP zawsze zaj­mo­wa­ło miej­sce na tle innych cho­rób kotów, ponie­waż nie było (błęd­nie) postrze­ga­ne jako model cho­ro­by u ludzi. Jestem wdzięcz­ny za nie­zli­czo­ne indy­wi­du­al­ne daro­wi­zny i nie­wiel­kie gran­ty, któ­re sfi­nan­so­wa­ły moje bada­nia FIP od ponad pół wie­ku. Powo­li odcho­dzę od FIP i innych badań i mam nadzie­ję, że młod­sze poko­le­nie podej­mie wszyst­kie wiel­kie wyzwa­nia, któ­re pozo­sta­ną w osta­tecz­nym pod­bo­ju FIP. Jed­nak pomi­mo wszyst­kich naszych ostat­nich suk­ce­sów rze­czy­wi­ste zain­te­re­so­wa­nie wspie­ra­niem badań FIP spa­dło do jesz­cze niż­szych pozio­mów niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Milio­ny dola­rów wyda­je się teraz na lecze­nie kotów z powo­du FIP. Jaką nie­wiel­ką część tych milio­nów nale­ży zain­we­sto­wać we wspie­ra­nie badań FIP na pozio­mie, któ­re są jesz­cze wyma­ga­ne? Pro­sił­bym oso­by zain­te­re­so­wa­ne FIP emo­cjo­nal­nie lub zain­we­sto­wa­ne, aby roz­wa­ży­ły ​​wspar­cie orga­ni­za­cji takich jak SOCK FIP, Cen­ter for Com­pa­nion Ani­mal Health w UC Davis, fun­du­szu Bria z Winn Foun­da­tion, Feli­ne Health Cen­tre w Cor­nell lub jakiej­kol­wiek takiej orga­ni­za­cji lub insty­tu­cja zaan­ga­żo­wa­na w bada­nia FIP, gdzie­kol­wiek powin­na ist­nieć na świe­cie. Naj­więk­szym błę­dem, jaki mogą popeł­nić miło­śni­cy zwie­rząt, jest zało­że­nie, że wszyst­kie odpo­wie­dzi poja­wią się bez inwe­sty­cji w bada­nia nad cho­ro­ba­mi ludz­ki­mi, któ­re zosta­ły w dużej mie­rze sfi­nan­so­wa­ne ze środ­ków pry­wat­nych, kor­po­ra­cyj­nych i rzą­do­wych (podat­ni­ków). W cią­gu ostat­nich dwóch lat mamy oso­bi­ste doświad­cze­nie z błę­dem tego przekonania.

Źró­dło: https://sockfip.org/

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma