Pierwszy Bazarek

4 marca 2020

Siła mediów spo­łecz­no­ścio­wych jest jak wybuch wul­ka­nu, jak pęd wody w Nia­ga­rze, jak szyb­kość roz­bi­ja­nych czą­ste­czek w Wiel­kim Zder­za­czu Hadro­nów. Tydzień temu nie wie­dzia­łam czym jest Baza­rek i idea dzie­le­nia się z potrze­bu­ją­cy­mi. Zna­czy wie­dzia­łam czym jest, nie czu­łam jak dzia­ła. Teraz znam potę­gę ludz­kiej solidarności.

Baza­rek poka­zał mi siłę moje­go nie­świa­do­me­go Ja. Zna­jo­mych sprzed wie­lu lat, ludzi z któ­ry­mi widzia­łam się kil­ka razy w życiu, ludzi, któ­rych nie widzia­łam wca­le.  Powstał łań­cuch ludz­kiej życz­li­wo­ści, kre­atyw­no­ści  i siły:-) 

Baza­rek, zrzut­ka to siła mojej deter­mi­na­cji. Już się nie przej­mu­ję, co o mnie pomy­ślą lub napi­szą moi nobi­li­to­wa­ni i waż­ni zna­jo­mi. Już się nie wsty­dzę pro­sić. Teraz myślę, ile potrze­bu­ję table­tek, aby ura­to­wać życie Almy.Teraz myślę, jak spra­wić, aby takich ura­to­wa­nych żyć było wię­cej. Teraz myślę jak wspól­nie wal­czyć z tą cho­ro­bą i wiem, że nie jestem sama.

Aha… baza­rek:-) Zakoń­czył się wiel­kim suk­ce­sem. Wal­ka o godzi­nę nauki szy­deł­ko­wa­nia, sesja z Eks­per­tem social media, kom­pu­ter, raj­sto­py, biżu­te­ria… 100% wyli­cy­to­wa­nych wpłat. Co nie­któ­rym to się chy­ba kwo­ty pomy­li­ły , bo wpła­ca­li znacz­nie wię­cej. Pew­nie ze sta­ro­ści, wte­dy wzrok się psu­je i pal­ce nie tak sprawne;-)

Dzię­ku­ję w imie­niu swo­im, mojej rodzi­ny i Almy.

Alma daje piątkę:-)

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma