Codziennie coś nowego!

16 lutego 2020

Przez week­end Alma uzbie­ra­ła pra­wie 1000 zł. Dzię­ku­je­my dar­czyń­com z całe­go ser­ca. W szcze­gól­no­sci pew­nym zwa­rio­wa­nym miło­śnicz­kom kotów. 🙂
Świat koci jest nie­by­wa­le soli­dar­ny i goto­wy do nie­sie­nia kom­plet­nie bez­in­te­re­sow­nej pomocy… 

Codzien­nie dowia­du­ję się cze­goś nowe­go o cho­ro­bie, o pozy­ski­wa­niu fun­du­szy w sie­ci, o sobie i o innych… Mała Alma, albo może Lin­ha 😉 – po por­tu­gal­sku „kre­ska” żyje peł­ną pier­sią. Nawet dziś spa­ła z nami w łóż­ku, cze­go przez cho­ro­bę nie robi­ła cho­wa­jąc się z bólu pod kana­pą. Do kolej­nej par­tii bra­ku­je 500 zł. Dzia­ła­my dalej. Pierw­sze fan­ty na Baza­rek uzbie­ra­łam, a jesz­cze wczo­raj w pre­zen­cie otrzy­ma­łam goto­wy Baza­rek z 500-oso­bo­wą spo­łecz­no­ścią. Muszę teraz wszyst­ko prze­or­ga­ni­zo­wać i zacznie­my han­dlo­wać dara­mi z serca. 

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma