Alma ma się dobrze

13 lutego 2020

Moi kocha­ni dar­czyń­cy… 🙂 Kil­ka wia­do­mo­ści dla Was. 

Alma ma się dobrze. Dużo je, ale też dosta­je wyjąt­ko­wej jako­ści smacz­ki – dzię­ki Wam. Nie­ste­ty dwie pasku­dy Lis­boa i Maliś strasz­nie zazdro­sne. 🙁 Trze­ba się nimi zaj­mo­wać non-stop. Mizia­ją się, wła­żą na gło­wę i tłu­ką malu­cha… ale Alma jest dziel­na jak por­tu­gal­ski odkrywca.

Dziś byli­śmy u wete­ry­na­rza i Pani dok­tor uśmie­cha­ła się pod nosem. 🙂 Alma nie mia­ła dziś tem­pe­ra­tu­ry i tro­che zma­la­ły węzły chłon­ne w brzusz­ku… Pew­nie to wpływ anty­bio­ty­ków. Jutro pobra­nie krwi i na razie koniec wspar­cia leka­rzy. Zamó­wi­łam kolej­ne 50 table­tek – wystar­czy nam to na mak­sy­mal­nie na 10 dni, bo Alma musi brać ich coraz wię­cej, w mia­rę jak będzie rosnąć. 🙁

Wal­czę wszę­dzie – umiesz­czam zbiór­ki na pol­skich i ame­ry­kań­skich gru­pach. Nie­dłu­go będę spe­cja­li­stą od pozy­ski­wa­nia fun­du­szy w Sieci. 😉

Zało­żę też baza­rek – może będzie­cie chcie­li coś od oddać lub kupić… Jako pierw­sze wysta­wię na sprze­daż Mali­sia i Lizbonę. 😉

Dziś uzbie­ra­li­śmy 400 zł – mamy takie­go Tajem­ni­cze­go Dar­czyń­cę, któ­ry wpła­ca nam kupę kasy, ale ja chy­ba wiem kim jest. ❤️

Będzi­my pro­sić mały­mi por­cja­mi. Do następ­ne­go zaku­pu bra­ku­je nam 500 zł. Uru­cho­mi­łam zbiór­kę na zrzutce.pl – tam nie ma pro­wi­zji. Czło­wiek uczy się całe życie, a każ­dy grosz jest waż­ny i muszę go sza­no­wać. Na pomagam.pl zbiór­kę zamy­kam jutro rano.

Dzię­ku­je­my wszyscy.

Podaj dalej 🐾😻
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Jak możesz wesprzeć Almę?

Lub dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:

24 1240 5413 1111 0000 5372 4571

O Almie

Alma po portugalsku oznacza „dusza”

Jest najmłodsza z trójki naszych kotów, ma 9 miesięcy. Z jednej strony jest cicha i słodka, nie chce nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony jest jak Rocky Balboa – walczy o swoje i jak bokser wyciąga swoje łąpki broniąc się przed swoimi starszymi siostrami.

kot alma