Aktualności

Pierwszy Bazarek

Siła mediów spo­łecz­no­ścio­wych jest jak wybuch wul­ka­nu, jak pęd wody w Nia­ga­rze, jak szyb­kość roz­bi­ja­nych czą­ste­czek w Wiel­kim Zder­za­czu Hadro­nów. Tydzień temu nie wie­dzia­łam czym jest Bazarek

Czytaj dalej »

Dziś odebraliśmy wyniki krwi Almy

Dziś ode­bra­li­śmy wyni­ki Almy krwi. W sto­sun­ku do bada­nia z 14 lute­go jest dużo lepiej. Nie­ste­ty para­me­try cały czas poka­zu­ją, że FIP się trzy­ma: War­tość biał­ka całkowitego

Czytaj dalej »

Podsumowanie po 12 dniach leczenia

Moi dro­dzy jeste­śmy Wam win­ni pod­su­mo­wa­nie po 12 dniach lecze­nia 📷:-) Nie daje­my się FIP-owi. Leka­rze w szo­ku nadal! 🙂 Wylew do oka – znik­nął. Żół­tacz­ka – zniknęła.

Czytaj dalej »

Tata-kangur?

Alma kom­bi­nu­je jak może, aby nie jeść table­tek. 🙁 Już nie mamy pomy­słu, jak ją oszu­ki­wać. 🥺 Mamy dzię­ki Waszej hoj­no­ści na naszym kon­cie pie­nią­dze na kolejne

Czytaj dalej »

Codziennie coś nowego!

Przez week­end Alma uzbie­ra­ła pra­wie 1000 zł. Dzię­ku­je­my dar­czyń­com z całe­go ser­ca. W szcze­gól­no­sci pew­nym zwa­rio­wa­nym miło­śnicz­kom kotów. 🙂Świat koci jest nie­by­wa­le soli­dar­ny i goto­wy do nie­sie­nia kompletnie

Czytaj dalej »

Alma i leczenie

Leki na FIPa to jed­no ale oprócz tego Maluch musi przyj­mo­wać anty­bio­ty­ki, leki na wątro­bę, leki osło­no­we. Bar­dzo nas za to już nie lubi.😞

Czytaj dalej »

Bazarek – start!

Moi dro­dzy, zaczy­nam z Bazar­kiem dla Almy!#wrzuc­gro­sia­ka­na­ko­cia­ka zaczy­na swo­ją przy­go­dę. Jeże­li macie coś, co już Wam jest nie­po­trzeb­ne, albo jest potrzeb­ne, ale macie wiel­kie ser­ce i chce­cie się

Czytaj dalej »

Trzeci dzień podawania leku

Dziś trze­ci dzień poda­wa­nia leku. Jesz­cze tyl­ko 81. 🙀Wete­ry­narz w szo­ku: żół­tacz­ka ustę­pu­ję i wylew do oka się zmiej­sza. Nie nadą­ża­my z kar­mie­niem Almy.  Wiem, że to jesz­cze nic, kompletnie

Czytaj dalej »

Alma ma się dobrze

Moi kocha­ni dar­czyń­cy… 🙂 Kil­ka wia­do­mo­ści dla Was.  Alma ma się dobrze. Dużo je, ale też dosta­je wyjąt­ko­wej jako­ści smacz­ki – dzię­ki Wam. Nie­ste­ty dwie pasku­dy Lisboa

Czytaj dalej »

25 tabletek nadziei

Dotar­ły. 25 table­tek nadziei. Z poda­ro­wa­nych przez Was dotych­czas pie­nię­dzy opła­ci­my jesz­cze 75 table­tek. Razem daje nam to nadzie­ję na 20 dni.  Pro­szę, pamię­taj­cie o Małej… na razie

Czytaj dalej »

Anglojęzyczna zbiórka

Kocha­ni tu jest zbiór­ka w wer­sji angiel­skiej. Jak może­cie udo­stęp­nić ją Waszym anglo­ję­zycz­nym przy­ja­cio­łom, będę wdzięcz­na ❤️❤️

Czytaj dalej »